Condiciones de mejora WordPress

En estos momentos no disponemos del contrato de mejora de páginas web WordPress en Español, por lo que solamente disponemos de dichas condiciones en Catalán muy pronto estará disponible.

ANNEX A LES CONDICIONS GENERALS DE
 DE HOSTING I REGISTRE DE DOMINIS

CONTRACTE DE SERVEIS DE MILLORA DE PÀGINES WEB WORDPRESS

 

Les presents condicions de contractació de serveis de millora de pàgines web WordPress s’integren com a Annex a les condicions generals de contractació de hosting i registre de dominis en aquells casos en que el client opti per contractar-los. Degut a que la contractació dels serveis d’allotjament és un servei requerit per a la contractació dels serveis de millora de pàgines web WordPress. Sent per tant aplicables en aquest Annex totes les clàusules del contracte de registre de dominis i allotjament de pàgines web que s’hi puguin aplicar, sempre i quan no entrin en contradicció amb les clàusules exposades en el present. 

INTRODUCCIÓ

Aquestes condicions tenen un caràcter general per a qualsevol servei de millora de pàgines web, realitzat per Serveis Tic. Així doncs, aquest contracte regirà els treballs realitzats en les pàgines web dels clients que els contractin.

# Les presents condicions se subscriuen, i remeten al client interessat en contractar els serveis de millora i actualització de la seva pàgina web perquè les estudiï i, en darrer terme, les accepti.

# Una Pàgina Web, Lloc Web, WebSite o simplement Web està format per un conjunt d'arxius, tant de codi com d'imatge que són sol·licitats per un navegador web (o browser) a un servidor d'Internet, interpretats i mostrats a l'usuari o visitant de la Pàgina Web.

# El procés d’actualització i millora de la pàgina Web, es portarà a terme amb els llenguatges i tecnologies que Serveis Tic consideri oportunes. L'elecció dels llenguatges de programació a aquest efecte, és potestat de Serveis Tic. Tot i això, s’escoltarà i atendrà en la mesura del possible qualsevol apreciació del client.

# Donat que una de les premisses és millorar les característiques SEO de la pàgina web del client, Serveis Tic, es compromet a la total observació del codi de conducta SEO en el desenvolupament dels seus treballs d'optimització i promoció de Pàgines Web.

 

DRETS I DEURES 

# En cas que el procés inclogui la incorporació de nous continguts a la pàgina web, el Client haurà de proporcionar el material propi (textos i imatges) i altra documentació necessària per al desenvolupament del projecte amb la màxima rapidesa possible. El desenvolupament de continguts, l’elaboració de traduccions, grafismes o la presa d’imatges o enregistraments, no s’inclouen en aquest contracte, i en cas de ser sol·licitats pel client requeriran un projecte a part.

# El Client es compromet a facilitar accés a l’allotjament actual de la seva pàgina web, així com a la seva àrea d’administració per poder obtenir la pàgina web i realitzar-hi els treballs contractats.

# El client es compromet a obtenir l’Auth Code i a facilitar la transferència del domini cap als servidors de Serveis TIC

# El Client es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de les informacions i continguts que decideixi incloure a la seva Web eximint Serveis Tic de qualsevol reclamació que pogués produir-se per aquesta causa.

# Serveis Tic, podrà incloure un enllaç de l’estil “Manteniment WordPress”, a la pantalla inicial de la pàgina web del client cap a la pàgina pròpia.

# El client es fa càrrec que en cas que posterioment a la realització dels treballs s’apreciï una pèrdua de posicionament de la pàgina web als cercadors, aquest fet no és responsabilitat de Serveis TIC.

 

PAGAMENT

El pagament a ServeisTic per l'optimització de la pàgina web es realitzarà en el moment de la contractació dels serveis, utilitzant per aquesta finalitat la pàgina web https://shop.serveistic.com.

Sent considerada l’acció del pagament com a l’acceptació tàcita de l’oferta de serveis de millora de la pàgina web WordPress del client.

El preu és l’indicat en tot moment a l’espai de contractació del servei.

 

CLÀUSULES

PRIMERA - QUALITAT

Serveis Tic es compromet a actuar amb la màxima diligència i professionalitat en la plena observança de la normativa aplicable. En tot cas es comunicarà amb la màxima urgència a les Parts qualsevol anomalia que detectin o que pogués produir-se.

 

SEGONA – VALIDESA DE LES CLÀUSULES 

Encara que es dicti la invalidesa o inaplicabilitat d'una clàusula del present Contracte o d'una de les seves parts, la resta de les clàusules o de les seves parts continuaran sent vàlides i tenint vigor.

 

 

TERCERA – TREBALLS INCOMPLETS

Tot i que des de Serveis TIC es fan esls possibles per realitzar la totalitat dels treballs descrits a la clàusula onzena. Arribat el cas que no fos possible aplicar algunes de les millores/actualitzacions indicades a la pàgina web (sigui perquè ja la incorporava, o bé perquè alguna altra característica ho impedeix). Aquest fet no donarà lloc a cap descompte.

 

QUARTA - CONFIDENCIALITAT

Les Parts s'abstindran d'utilitzar per a finalitats distintes de les expressament pactades les informacions facilitades en ocasió del present Contracte.

 

CINQUENA - PROTECCIÓ INTEL·LECTUAL

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual sobre el desenvolupament dels processos d’actualització i millora de pàgines web aplicats per Serveis Tic.

 

SISENA - EXTINCIÓ 

Les Parts acorden que podrà resoldre's el present Contracte per les següents causes:

1. Per mutu acord de les Parts.

2. Per voluntat de qualsevol de les Parts quan intervingui incompliment greu de les obligacions pactades, especialment per l'incompliment de pagament en el termini previst per a això. En qualsevol cas, i com requisit previ a la resolució del Contracte, s'haurà de notificar l'incompliment a la Part que hagi incomplert i concedir un termini de 20 dies contats des de la notificació, perquè resolgui l’esmentat incompliment. Transcorregut aquest termini es podrà resoldre el Contracte. Si s’escau, l'incompliment de qualsevol de les obligacions suposarà el naixement d'un dret d'indemnització pels danys i perjudicis produïts.

3. L'extinció de la personalitat jurídica de qualsevol de les Parts o que qualsevol dels contractants caigui en situació concursal.

4. Qualsevol de les parts podrà desistir dels serveis contractats durant els 30 dies següents a la contractació dels serveis. Aquest desistiment comportarà la devolució de les quantitats aportades, i la cancel·lació dels serveis contractats, i el retorn a la situació inicial en tot allò que sigui possible. EXCEPTUANT els imports CORRESPONENTS a REGISTRES DE DOMINIS, CERTIFICATS, O ALTRES CONTRACTACIONS QUE NO PERMETEN LA SEVA CANCEL·LACIÓ.


SETENA – LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present Contracte es regirà i interpretarà d'acord amb les Lleis d'Espanya i se sotmetrà a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Manresa.

 

VUITENA - NOTIFICACIONS

Totes les notificacions, requeriments, peticions, i altres comunicacions que hagin d'efectuar-se per les Parts en relació amb el present Contracte, s’han de realitzar per escrit i s'entendrà que han estat degudament efectuades, quan hagin estat lliurades en mà o bé remeses per correu certificat al domicili de l'altra Part que consta en l'encapçalament del present Contracte, o bé a qualsevol altre domicili que a aquests efectes cada Part pugui indicar a l'altra, o bé s’enviïn per correu electrònic a les adreces shop@serveistic.com i per altra banda a l’adreça que el client hagi facilitat en el moment de la contractació, o la que indiqui en cas de ser una altra.

 

NOVENA – DESPESES I IMPOSTOS

Tots les despeses d'elevació a públic i, si escau, impostos indirectes derivats de l'atorgament del present Contracte, seran suportats per la part que així ho requereixi. Les parts manifesten la seva conformitat amb el present Contracte. que queden acceptats en el moment de la contractació online del servei.

 

DESENA - COMPROMÍS DE PUNTUALITAT

Serveis TIC es compromet a realitzar les tasques de millora i optimització de la pàgina web en el transcurs dels següents 15 dies hàbils a la recepció de tot el material i accessos necessaris per la realització de les tasques.

En cas que transcorreguts quatre mesos des de la signatura d’aquest contracte, i per motius imputables al client encara no es disposi dels accessos, informacions, imatges, o qualsevol altre contingut, Serveis TIC es considerarà alliberat de l’obligació de donar prioritat ni terminis per a la realització dels treballs. En cap cas però es deixarà de fer la feina, sempre i quan el client faciliti la informació requerida durant els 12 mesos posteriors a la contractació dels serveis.

En el cas que l’endarreriment sigui causat per Serveis Tic, i superi els 60 dies naturals des de l’entrega de les informacions, s’aplicarà un descompte del 30% sobre el total de l’import dels treballs.

Aquesta clàusula no serà aplicable en el cas que des de l’empresa es modifiqui el projecte inicialment contractat, consistent en la millora i actualització de les característiques de la pàgina web existent, indicades a la onzena clàusula.

 

ONZENA – ACTUALITZACIONS I MILLORES CONTRACTADES PER LA PÀGINA WEB

Detall dels serveis contractats. Aquests serveis únicament s’ofereixen per a pàgines web WordPress, que utilitzin els serveis d’allotjament de Serveis TIC.

 

Millores de Seguretat

Versions actualitzades

El principal risc de les pàgines desenvolupades amb WordPress és l’obsolescència de la programació, tant de la pàgina web com dels seus complements. Per aquest motiu, el primer que cal fer és una actualització general a les darreres versions. Aquesta actualització no inclou compra ni renovació de llicències.

 

Navegació segura HTTPS

HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS), utilitzant el certificat que s’inclou gratuïtament amb el servei d’allotjament, que es configurarà per tal que les dades de la pàgina web, així com el correu electrònic estiguin encriptades durant el transport.

 

HSTS: HTTP amb Seguretat de Transport Estricta (Strict) 

Els usuaris només podran interactuar amb la pàgina mitjançant HTTPS, fent molt més difícil que es puguin escoltar les consultes als llocs web per interceptar la informació que s’intercanviï.

 

Captcha per impedir abusos i atacs amb robots

Els formularis de contacte incorporaran un sistema antirobots per evitar-ne la utilització per l’enviament de spam.

 

Accés personalitzat a l’administració

Habitualment l’accés a l’administració de WordPress és a https://pagina.com/wp-admin o /login. L’adreça per identificar-se a l’administració serà una altra. Fent més difícil l’accés a persones sense permís. També es requerirà una contrasenya robusta. L’usuari admin no existirà, i s’utilitzarà un captcha per impedir la utilització de robots per atacs de força bruta (utilitzant automàticament milers d’usuaris i contrasenyes).

 

Firewall

Tot i que el propi servidor disposa de diversos tallafocs. A la pàgina, i també per impedir atacs de força bruta, i d’altres tipus, s’hi incorporarà un filtre d’IP’s, que bloquejarà les connexions que intentin realitzar un nombre excessiu de consultes.

 

Capçaleres de seguretat

Complirà els requeriments A en el relatiu a capçaleres de seguretat

 

Millores de SEO/Posicionament:

HTTP/2

Els fitxers i pantalles de la pàgina web s’oferiran sota protocol HTTP/2, incrementant la velocitat de descàrrega dels continguts, i oferint una millor experiència a l’usuari.

 

Metainformació

Totes les pantalles incorporaran títols i informació descriptiva de contingut a l’espai de metainformació (pels motorrs de cerca) amb longituds i redacció adecuada, per tal que siguin avaluades correctament, i aparguin entre els resultats de les cerques pels termes rellevants de cadascuna d’elles.

 

Imatges

Les imatges de la pàgina web tindran un format adequat, i es serviran comprimides i des d’una memòria caché externa, per tal de millorar la velocitat de descàrrega. 

Alhora, es revisaran els títols, descripcions i textos alternatius per tal que ajudin al prosicionament.

 

CSS/Javascript

Els fitxers CSS i Javascript estaran ubicats i estructurats per evitar tant com sigui possible que alenteixin la càrrega de la pàgina web.

 

Sitemap. XML

La pàgina web disposarà d’un Sitemap XML, que serà donat d’alta a les eines de Google per tal que les actualitzacions de la pàgina web apareguin als resultats de les cerques el més viat possible.

 

Arxiu robots.txt

Es crearà un arxiu robots.txt que indicarà als robots aranya (rastrejadors dels cercadors) la ubicació del mapa web (sitemap.xml), a xí com els apartats de la pàgina web que no han d’aparèixer als motors de cerca.

Google Analytics i Google Webmaster Tools

La pàgina web disposarà d’estadístiques, i estarà donada d’alta a Google Search Console per tal de seguir-ne l’evolució.

 

Bing Webmaster Tools

La pàgina web estarà donada d’alta a l’àrea de webmasters de Bing, en que hi haurà indicat el sitemap per tal que les noves panalles també s’indexin a Bing el més aviat possible.

 

Adreces URL canòniques

Un dels problemes més freqüents que es poden donar en una pàgina web són les URL’s amb contingut duplicat, consistents en que hi ha dues o més pantalles amb els mateixos continguts. Per evitar-ho s’utilitzen les adreces URL’s canòniques, que indiquen als cercadors a quina adreça hi ha el contingut original de la pantalla que s’està visitant.

 

Fil d’ariadna

A totes les pantalles de la pàgina web, hi haurà un espai on es podrà consultar la ruta seguida des de l’inici (inici/categoria/pantalla), per tal que els usuaris sàpiguen com tornar-hi.

 

Sitemap «HTML»

A la pàgina hi haurà una pantalla des de la que s’enllaçaran totes les pantalles de la pàgina web actuals, i s’hi afegiran les que es vagin creant.

 

Pantalla d’Error 404:

Quan un usuari accedeixi a la pàgina web escrivint malament una url, o bé seguint un enllaç trencat. Se li mostrarà una pantalla en que se li mostrarà l’error 404 (pantalla inexistent), i un menú de navegació per facilitar-li trobar allò que busqui.

 

Compliment de la normativa

Acceptació de privadesa i cookies

Acceptació de la política de privadesa adaptada a la GDPR (normativa europea), en que l’usuari pot escollir quines cookies permet que es descarreguin al seu navegador.

 

Condicions als formularis

Requadre d’acceptació de les polítiques de privadesa als formularis de contacte, i altres que hi pugui haver a la pàgina web.

 

Pantalles informatives

La pàgina web disposarà de: Política de privadesa, política de cookies, condicions d’ús, Avís legal, en cas d’oferir serveis de comerç electrònic, a més hi haurà les condicions de lliurament, de compra i altres polítiques establertes per l’establiment (devolucions, cancel·lacions...).

Aquestes polítiques hauran de ser facilitades pel client, en cas contrari li facilitarem les polítiques estàndard per tal que les valori.

Last Update: 05/24/2021 - 08:57am