Condiciones de servicios de posicionamiento

En estos momentos no disponemos de las condiciones de contratación de servicios de posicionaminto en lengua española, por lo que temporalmente le facilitamos las condiciones en Catalán.

ANNEX A LES CONDICIONS GENERALS DE
 DE HOSTING I REGISTRE DE DOMINIS

CONDICIONS DELS SERVEIS DE POSICIONAMENT

 

Les presents condicions de contractació de serveis de posicionament s’integren com a Annex a les condicions generals de contractació de hosting i registre de dominis en aquells casos en que el client opti per contractar-los. Degut a que la contractació dels serveis d’allotjament és un servei requerit per a la contractació dels serveis de millora de pàgines web WordPress. Sent per tant aplicables en aquest Annex totes les clàusules del contracte de registre de dominis i allotjament de pàgines web que s’hi puguin aplicar, sempre i quan no entrin en contradicció amb les clàusules exposades en el present. 

INTRODUCCIÓ

Aquestes condicions tenen un caràcter general per a qualsevol servei de posicionament de pàgines web, realitzat per Serveis Tic. Així doncs, aquest contracte regirà els treballs realitzats en les pàgines web dels clients que els contractin.

# Les presents condicions se subscriuen, i remeten al client interessat en contractar els serveis de posicionament de la seva pàgina web perquè les estudiï i, en darrer terme, les accepti.

# Una Pàgina Web, Lloc Web, WebSite o simplement Web està format per un conjunt d'arxius, tant de codi com d'imatge, que són sol·licitats per un navegador web (o browser) a un servidor d'Internet, interpretats i mostrats a l'usuari o visitant de la Pàgina Web.

# El procés de posicionament de la pàgina Web, es portarà a terme amb els llenguatges i tecnologies que Serveis Tic consideri oportunes. L'elecció dels llenguatges de programació i eventualment software a aquest efecte, és potestat de Serveis Tic. Tot i això, s’escoltarà i atendrà en la mesura del possible qualsevol apreciació del client.

# Donat que una de les premisses és millorar la quantitat de termes de cerca pels que els usuaris accedeixin a la pàgina web del client, i el posicionament de la pàgina web als cercadors Serveis Tic, es compromet a la total observació del codi de conducta SEO en el desenvolupament dels seus treballs de posicionament de Pàgines Web.

 

DRETS I DEURES 

# En cas que el procés inclogui la incorporació de nous continguts a la pàgina web, el Client haurà de proporcionar el material propi (informació per desenvolupar i imatges) i altra documentació necessària per al desenvolupament del projecte amb la màxima rapidesa possible. El desenvolupament de continguts, l’elaboració de traduccions, grafismes o la presa d’imatges o enregistraments, no s’inclouen en aquest contracte, i en cas de ser sol·licitats pel client requeriran un projecte a part.

# El Client es compromet a facilitar accés a l’allotjament actual de la seva pàgina web, així com a la seva àrea d’administració per poder obtenir la pàgina web i realitzar-hi els treballs contractats.

# El client es compromet a obtenir l’Auth Code i a facilitar la transferència del domini cap als servidors de Serveis TIC

# El Client es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de les informacions i continguts que decideixi incloure a la seva Web eximint Serveis Tic de qualsevol reclamació que pogués produir-se per aquesta causa.

# Serveis Tic, podrà incloure un enllaç de l’estil “Posicionament web”, a la pantalla inicial de la pàgina web del client cap a la pàgina pròpia.

# El client es fa càrrec i admet que tot i les precaucions preses per Serveis TIC, existeix la possibilitat que es produeixi una pèrdua de posicionament de la pàgina web als cercadors, i renuncia a reclamar cap tipus de responsabilitat, ni compensació a Serveis TIC. Tot i això, arribat el cas, des de Serveis TIC es faran els possibles per redreçar la situació el més aviat possible.

# El client és conscient que els resultats dels treballs de posicionament web no són immediats, i que amb freqüència poden trigar fins 12 mesos per ser considerables.

 

PAGAMENT

El pagament a Serveis TIC per al posicionament de la pàgina web es realitzarà mensualment a partir del moment de la contractació dels serveis, utilitzant per aquesta finalitat la pàgina web https://shop.serveistic.com.

Sent considerada l’acció del pagament com a l’acceptació tàcita de l’oferta de serveis de posicionament de la pàgina web WordPress del client.

El preu és l’indicat en tot moment a l’espai de contractació del servei.

 

CLÀUSULES

PRIMERA - QUALITAT

Serveis Tic es compromet a actuar amb la màxima diligència i professionalitat en la plena observança de la normativa aplicable. En tot cas es comunicarà amb la màxima urgència a les Parts qualsevol anomalia que detectin o que pogués produir-se.
 

SEGONA – VALIDESA DE LES CLÀUSULES 

Encara que es dicti la invalidesa o inaplicabilitat d'una clàusula del present Contracte o d'una de les seves parts, la resta de les clàusules o de les seves parts continuaran sent vàlides i tenint vigor.

TERCERA – TREBALLS INCOMPLETS

Tot i que des de Serveis TIC es fan els possibles per realitzar mensualment la totalitat dels treballs descrits a la clàusula desena. Arribat el cas que no fos possible dur a terme alguns dels treballs establerts, aquest fet no donarà lloc a cap descompte.

QUARTA - CONFIDENCIALITAT

Les Parts s'abstindran d'utilitzar per a finalitats distintes de les expressament pactades les informacions facilitades en ocasió del present Contracte.

CINQUENA - PROTECCIÓ INTEL·LECTUAL

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual sobre el desenvolupament dels processos d’actualització i millora de pàgines web aplicats per Serveis TIC.

SISENA - EXTINCIÓ 

Les Parts acorden que podrà resoldre's el present Contracte per les següents causes:

1. Per mutu acord de les Parts.

2. Per voluntat de qualsevol de les Parts quan intervingui incompliment greu de les obligacions pactades, especialment per l'incompliment de pagament en el termini previst per a això. En qualsevol cas, i com requisit previ a la resolució del Contracte, s'haurà de notificar l'incompliment a la Part que hagi incomplert i concedir un termini de 20 dies contats des de la notificació, perquè resolgui l’esmentat incompliment. Transcorregut aquest termini es podrà resoldre el Contracte. Si s’escau, l'incompliment de qualsevol de les obligacions suposarà el naixement d'un dret d'indemnització pels danys i perjudicis produïts.

3. L'extinció de la personalitat jurídica de qualsevol de les Parts o que qualsevol dels contractants caigui en situació concursal.

4. Qualsevol de les parts podrà desistir dels serveis contractats durant els 30 dies següents a la contractació dels serveis. Aquest desistiment comportarà la devolució de les quantitats aportades, i la cancel·lació dels serveis contractats, i el retorn a la situació inicial en tot allò que sigui possible. EXCEPTUANT els imports CORRESPONENTS a REGISTRES DE DOMINIS, CERTIFICATS, O ALTRES CONTRACTACIONS QUE NO PERMETEN LA SEVA CANCEL·LACIÓ.


SETENA – LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present Contracte es regirà i interpretarà d'acord amb les Lleis d'Espanya i se sotmetrà a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Manresa.

VUITENA - NOTIFICACIONS

Totes les notificacions, requeriments, peticions, i altres comunicacions que hagin d'efectuar-se per les Parts en relació amb el present Contracte, s’han de realitzar per escrit i s'entendrà que han estat degudament efectuades, quan hagin estat lliurades en mà o bé remeses per correu certificat al domicili de l'altra Part que consta en l'encapçalament del present Contracte, o bé a qualsevol altre domicili que a aquests efectes cada Part pugui indicar a l'altra, o bé s’enviïn per correu electrònic a les adreces shop@serveistic.com i per altra banda a l’adreça que el client hagi facilitat en el moment de la contractació, o la que indiqui en cas de ser una altra.

NOVENA – DESPESES I IMPOSTOS

Tots les despeses d'elevació a públic i, si escau, impostos indirectes derivats de l'atorgament del present Contracte, seran suportats per la part que així ho requereixi. Les parts manifesten la seva conformitat amb el present Contracte, que queden acceptats en el moment de la contractació online del servei.

DESENA - NATURALESA DELS TREBALLS A REALITZAR

Serveis TIC es compromet a realitzar les tasques indicades en el detall dels serveis, descrits a l'espai de contractació. Per assolir els resultats cercats, s'utilitzaran les tecnologies, periodicitats i continguts que el responsable consideri oportú en tot moment.

Mensualment es facilitarà al client el llistat dels treballs realitzats per tal que en tingui constància.

Last Update: 10/20/2021 - 06:27am